Regulamin korzystania -  naszkicujlazienke.pl


I. Informacje ogólne

1. Portal naszkicujlazienke.pl dostępny jest pod adresem www.naszkicujlazienke.pl i stanowi integralną część strony www.sanpol.pl i jest własnością firmy Sanpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Pokrzywno 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000110970, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 782-00-69-744, REGON 630175476, wysokość kapitału zakładowego 401 850 zł.

2. naszkicujlazienke.pl – domena  stworzona w celu umożliwienia Użytkownikowi :


2.1. stworzenia rysunku poglądowego o określonych przez niego cechach, poprzez dokonanie wyboru spośród dostępnych na stronie : wzorów, wymiarów, kształtów, kolorów i innych cech w formie wygenerowanej spośród dostępnych na stronie aplikacji ,


2.2. wysłanie stworzonego rysunku do działu projektantów Sanpol sp. z o.o., na którego podstawie zostanie stworzona wizualizacja fotorealistyczna w formie elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania zapytania

 2.3. Możliwość wykonania maksymalnie dwóch zmian koncepcji  w wizualizacji.

2.4.    Po ostatecznej akceptacji przez Klienta

-  ostateczną wizualizację fotorealistyczną  

-  specyfikację towarowo – cenową  (w formie elektronicznej lub papierowej) przedstawioną w terminie 3 dni roboczych od ostatecznej akceptacji wizualizacji.

3. Koszt usługi

3.1.    W okresie 26.03.2020 r. - 30.04.2020 r. obowiązuje promocyjna cena wykonania usługi wizualizacji - 99 zł (dla jednego pomieszczenia).

3.2.    W okresie nie objętym promocją koszt usługi wizualizacji wynosi 279 PLN (dla jednego pomieszczenia).

3.3. Kwota płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Sanpol, przed wysłaniem pierwszej wersji wizualizacji fotorealistycznej

4. Usługa wizualizacji – definicja

4.1.    Jest to koncepcja aranżacji pomieszczenia, w której przedstawiony jest jego ogólny układ opis oraz kolorystyka.

4.2.    Wizualizacja wykonywana jest w oparciu o wymiary pomieszczenia podane przez Klienta.

4.3.    Wizualizacja nie jest zwymiarowanym rysunkiem technicznym pomieszczenia.

4.4.    Wizualizacja nie uwzględnia wymiarów szczegółowych, tj. grubości kleju, grubości płytek, krzywizn ścian oraz jakichkolwiek innych wynikających  ze specyfikacji produktów, których to weryfikacji wykonawca powinien dokonać przed przystąpieniem do prac.

4.5.    Ilości materiałów podane przez projektanta Sanpol  są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem Klient powinien zweryfikować.

4.6.    Wizualizacja przygotowywana w ramach niniejszej usługi  nie jest projektem wykonawczym.4. Pod pojęciem 'Użytkownik' należy rozumieć klienta , który poprzez Naszkicujlazienke.pl – integralna część strony www.sanpol.pl szkicuje pomieszczenie a następnie za pomocą formularza przekazuje go do działu handlowego Sanpol Sp.z.o.o

5. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 204 z póĽn. zm.) zapytanie wysłane do punktu sprzedaży firmy Sanpol sp. z o.o. za pomocą portalu Sanpol24.pl – nie jest elementem procesu zawarcia umowy sprzedaży produktów.


7. Zdjęcia produktów na portalu Sanpol24.pl przykładowe i służą jedynie prezentacji . Sanpol sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach oraz różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje itp.);nie mogą być one podstawą reklamacji zakupionego towaru.


II. Warunki korzystania z Portalu Sanpol24.pl


1. Realizacja zapytania przez Użytkownika odbywa się w następujący sposób:
1.1. Naszkicowanie pomieszczenia , poprzez aplikację zawartą na stronie www.naszkicujlazienk.pl wraz z opisem i danymi użytkownika
1.2. Złożenie przez Użytkownika Portalu Sanpol24.pl zapytania do działu Handlowego Sanpol sp. z o.o. zgodnie z zamieszczonymi formularzami
1.3. Potwierdzenie przez Dział Handlowy Sanpol sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływu zapytania,
1.4. Wysłanie przygotowanej wizualizacji fotoreliatycznej stworzonej na podstawie szkicu z formularza w formie elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania zapytania pocztą elektroniczną
1.5. Zapoznanie się Użytkownika z odpowiedzią przesłaną przez dział Handlowy Sanpol sp. z o.o.


2. Przed przystąpieniem do wysłania zapytania za pomocą Portalu naszkicujlazienke.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się regulaminem, dotyczącym sposobu korzystania z Portalu naszkicujlazienke.pl integralnej części strony www.sanpol.pl


IV. Przechowywanie danych osobowych i ochrona tych danych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sanpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 8, określona w punkcie I.1 niniejszego Regulaminu, która chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat jego danych posiadanych przez Administratora, w tym do ich uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu rejestracji Administrator przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Po ukończeniu przez Użytkownika pracy z Portalem naszkicujlazienke.pl –Administrator może przetwarzać jego dane osobowe tylko w celach marketingowych, jeżeli klient wyraził stosowną zgodę podczas procesu rejestracji.


Facebook


Facebook Sanpol Zielona Góra
 

Na skróty:

Nasze usługi:

Nasze usługi:

Kontakt: